سال 16, شماره 115, ماهنامه عرصه پزشکی

مقایسه شیمی درمانی با پمپ انفوزیون شریانی کبدی و رزکسیون در مبتلایان به کلانژیوکارسینوم داخل کبدی مولتی فوکال

مترجم: فرناز اخباری ماما

آیا شیمی درمانی فلوکسوریدین با پمپ انفوزیون شریانی کبدیHAIP  می تواند به عنوان یک درمان جایگزین برای رزکسیون در بیماران مبتلا به کلانژیوکارسینوم داخل کبدی مولتی فوکال در نظر گرفته شود؟

یافته‌ها: در این مطالعه کوهورت روی ۳۱۹ بیمار مبتلا به کلانژیوکارسینوم داخل کبدی مولتی فوکال انجام شد، بقای کلی درآن‌هایی که تحت درمان با شیمی‌درمانی فلوکسوریدین HAIP قرار گرفتند، مشابه بیمارانی که تحت رزکسیون قرار گرفتند بود.

معنی: نتایج این مطالعه نشان می دهد که برداشتن کلانژیوکارسینوم داخل کبدی  مولتی فوکال با توجه به میزان عوارض رزکسیون عمده کبد باید به دقت مورد توجه قرار گیرد و شیمی درمانی فلوکسوریدین HAIP ممکن است یک گزینه درمانی جایگزین موثر باشد.

اهمیت: کلانژیوکارسینوم داخل کبدی ICCA  اغلب در زمان مراجعه مولتی فوکال است (به عنوان مثال دارای متاستازهای داخل کبدی).

هدف: مقایسه بقای کلی  بیماران مبتلا به iCCA مولتی فوکال پس از پمپ انفوزیون شریانی کبدیHAIP  فلوکسوریدین در مقابل بیمارانی که رزکسیون انجام دادند.

طراحی، تنظیم، و شرکت کنندگان: در این مطالعه کوهورت، بیماران مبتلا به iCCA مولتی فوکال  که بیماریشان توسط پاتولوژی تایید شده واجد شرایط بودند. گروه HAIP متشکل از بیماران متوالی از یک مرکز واحد بود که بین ۱ ژانویه ۲۰۰۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ تحت شیمی درمانی HAIP فلوکسوریدین برای بیماران دارای iCCA مولتی فوکال غیرقابل رزکسیون قرار گرفتند.در گروهی که رزکسیون داشتند، شامل بیماران از ۱۲ مرکز که تحت رزکسیون با هدف درمانی برای iCCA مولتی فوکال قرار گرفتند  بین ۱ ژانویه ۱۹۹۰ و ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ بودند. بیماری متاستاتیک به غدد لنفاوی منطقه که قابلیت رزکسیون داشتند و درمان سیستمیک قبلی نیز مجاز بود. بیماران مبتلا به بیماری متاستاتیک دوردست (به عنوان مثال، مرحله IV)، کسانی که قبل از شروع شیمی درمانی HAIP فلوکسوریدین تحت رزکسیون قرار گرفتند، و کسانی که پیوند کبد دریافت کردند، حذف شدند. داده ها در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۱ تجزیه و تحلیل شدند.

پیامدها و معیارهای اصلی: بقای کلی در ۲ گروه درمانی با استفاده از روش کاپلان مایر و آزمون log-rank مقایسه شد.

نتایج: در مجموع ۳۱۹ بیمار مبتلا به iCCA مولتی فوکال وارد مطالعه شدند: ۱۴۱ بیماردر گروه HAIP  با سن متوسط، ۶۲ سال؛ ۵۶٪ زن) و ۱۷۸ نفردر گروه رزکسیون (سن متوسط، ۶۰ سال، ۵۱.۱٪ مرد). گروه HAIP با درصد بالاتری از بیماری بیلوبار (۸۸٪ در مقابل ۳۴.۳٪)، تومورهای بزرگتر (متوسط، ۸.۴ سانتی متر در مقابل ۷ سانتی متر)، و نسبت بالاتری از بیماران با ۴ ضایعه یا بیشتر (۶۶.۷٪ در مقابل ۲۴.۲٪) مشخص شد. مرگ و میر پس از عمل پس از ۳۰ روز ۰.۸٪ (۰٪ – ۲.۱٪) در گروه HAIP در مقابل ۶.۲٪ (۲.۳٪ -۹.۷٪) در گروه رزکسیون بود. میانگین بقای کلی برای HAIP   ۲۰.۳ ماه در مقابل ۱۸.۹ ماه برای گروه رزکسیون بود. بقای کلی پنج ساله در بیماران با ۲ یا ۳ ضایعه ۲۳.۷٪ (۱۲.۳٪ -۴۵.۷٪) در گروه HAIP در مقابل ۲۵.۷٪ (۱۷.۹٪ -۳۷٪) در گروه رزکسیون بود. OS پنج ساله در بیماران با ۴ ضایعه یا بیشتر ۵٪ (۱.۷٪ -۱۴.۳٪) در گروه HAIP در مقابل ۶.۸٪ (۱.۸٪ -۲۵.۳٪) در گروه رزکسیون بود. پس از تطابق قطر تومور، تعداد تومورها و متاستازهای غدد لنفاوی، نسبت خطر HAIP در مقابل رزکسیون ۰.۷۵ (۰.۵۵-۱.۰۳) بود.

نتیجه‌گیری و ارتباط: این مطالعه کوهورت نشان داد که بیماران مبتلا به iCCA مولتی فوکال پس از شیمی‌درمانی فلوکسوریدین HAIP در مقایسه با رزکسیون، بقای کلی مشابهی داشتند. رزکسیون کلانژیوکارسینوم داخل کبدی مولتی فوکال با توجه به میزان عوارض رزکسیون عمده کبد باید به دقت در نظر گرفته شود. شیمی درمانی HAIP فلوکسوریدین ممکن است یک گزینه جایگزین موثر باشد.

Stijn Franssen, MD; Kevin C. Soares, MD; Joshua Samuel Jolissaint, MD

JAMA Surg.  May 11, 2022. doi:10.1001/jamasurg.2022.1298

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه