سال 16, شماره 115, ماهنامه عرصه پزشکی

مقایسه توموسنتز دیجیتال همراه ماموگرافی سنتز شده با ماموگرافی غربالگری دیجیتال در تشخیص سرطان مهاجم پستان (توزیما)

Prof Walter Heindel, MD. Prof Stefanie Weigel, MD. Prof Hans-Werner Hense, MD

ماموگرافی دیجیتال تمام میدان دو بعدی، هم اکنون به عنوان استانداردی برای غربالگری سرطان پستان است. توموسنتز دیجیتال مجموعه داده های شبه سه بعدی از پستان را ایجاد می کند که از آنها می توان ماموگرافی های دو بعدی (s2D) سنتز شده را بازسازی کرد.

این نوآوری احتمال همپوشانی بافت‌های سینه را کاهش می‌دهد که می‌تواند ویژگی‌های بدخیمی را پنهان کند.

هدف ما مقایسه توموسنتز دیجیتال به همراه ماموگرافی s2D با ماموگرافی غربالگری دیجیتال برای تشخیص سرطان تهاجمی پستان بود.

مواد و روش ها: توزیما یک کارآزمایی تصادفی بود که در ۱۷ واحد غربالگری در دو ایالت فدرال آلمان انجام شد. شرکت کنندگان واجد شرایط، زنان ۵۰ تا ۶۹ ساله بودند که برای شرکت در یک برنامه غربالگری ماموگرافی کنترل شده در سطح جمعیت دعوت شده بودند. زنان به طور تصادفی (۱:۱) به گروه بندی توموسنتز دیجیتال به همراه ماموگرافی s2D و  ماموگرافی غربالگری دیجیتال تقسیم شدند. نقطه پایانی اولیه، نرخ تشخیص سرطان مهاجم پستان و نرخ سرطان با فاصله تهاجمی در ۲۴ ماه بود و تجزیه و تحلیل برای هر دو گروه انجام شد. ده امتحان، مربوط به شرکت در مطالعه دوم، حذف شدند. آنالیزها بر اساس هدف درمان  انجام شد. ایمنی در جمعیت تحت درمان، که شامل همه شرکت‌کنندگانی بود که به‌طور تصادفی تقسیم شدند، ارزیابی شد.

یافته ها: بین ۵ ژوئیه ۲۰۱۸ و ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ۹۹ تا ۶۸۹ خانم به طور تصادفی در گروه  توموسنتز پستان دیجیتال به همراه ماموگرافی s2D (49-804=n) و ماموگرافی دیجیتال (۴۹-۸۳۰=n) قرار گرفتند. سرطان پستان تهاجمی در ۳۵۴ زن از ۴۹ تا ۷۱۵ زن با نتایج نقطه پایانی اولیه در گروه توموسنتز دیجیتال به اضافه s2D و در ۲۴۰ از ۴۹ تا ۷۶۲ زن در گروه ماموگرافی دیجیتال شناسایی شد. عوارض جانبی و کمبود دستگاه نادر بود و هیچ عارضه جانبی جدی گزارش نشد.

تفسیر: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که میزان تشخیص سرطان تهاجمی پستان با ماموگرافی دیجیتال به همراه ماموگرافی s2D به طور قابل توجهی بیشتر از ماموگرافی دیجیتال به تنهایی بود. ارزیابی میزان سرطان با فاصله در مطالعه بعدی به بررسی مزایای بلندمدت افزایشی غربالگری دیجیتال توموسنتز پستان کمک خواهد کرد.

The Lancet. VOLUME 23, ISSUE 5, P601-611, MAY 01, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه