سال 16, شماره 115, ماهنامه عرصه پزشکی

برونشیت پلاستیکی

Aadil Maqsood, M.D., Lukken R. Imel, D.O

مردی ۵۰ ساله با سابقه اختلال مصرف الکل و شکستگی دنده در ۲ سال قبل با بی‌حسی و نارسایی تنفسی هیپرکربیک به اورژانس مراجعه کرد. لوله گذاری انجام شد. در سمع ریه صداهای تنفسی کاهش یافت و رادیوگرافی قفسه سینه سفید شدگی پایه ای در لوب های تحتانی هر دو ریه نشان داد که بعداً در سی تی قفسه سینه نشاندهنده آتلکتازی بود. روز بعد، پلاک های سفید و ضخیم در لوله داخل تراشه مشاهده شد و در رادیوگرافی مجدد قفسه سینه در روز ۴ کلاپس کامل ریه چپ مشاهده شد. در برونکوسکوپی روز ۲ و ۳ و ۴ ابتدا کست های کوچک بی رنگ، لاستیکی، شاخه دار مشاهده شد که در روز چهارم در قسمت برونش ساقه اصلی سمت چپ به سطح زیر سگمنت و فراتر از آن گسترش یافته است. همسر بیمار گزارش داد که  چندین ماه است که چنین کست هایی در خلط او وجود داشته است.

در CT فقط آتلکتازی هر دو قاعده ریه را نشان داد و نتایج آزمایش برای بیماری های عفونی منفی بود. فیبرین، موکوس، و یک ارتشاح التهابی مخلوط در ارزیابی هیستوپاتولوژیک کست مشاهده شد. تشخیص برونشیت پلاستیکی بود، این یک بیماری نادر که ممکن است با ترمیم جراحی قلب در بیماران مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی، ترومای مجرای قفسه سینه، بیماری سلول داسی شکل و سایر بیماریهای سیستمیک همراه باشد. برداشتن متوالی کست ها با استفاده از برونکوسکوپی انجام شد و درمان با دیلاتورهای برونش، عوامل موکولیتیک و فعال‌کننده پلاسمینوژن بافت آئروسل آغاز شد. ۸ روز پس از شروع درمان، لوله تراشه خارج شد  و بیمار برای آزمایشات تشخیصی بیشتر از جمله لنفانژیوگرافی تشدید مغناطیسی MRI ارجاع شد.

N Engl J Med 2022; 386:780. February 24, 2022

نوشته های مشابه