سال 15, شماره 99, ماهنامه عرصه پزشکی

اثربخشی مدیتیشن ذهن آگاهی در برابر آموزش سردرد برای بزرگسالان مبتلا به میگرن

مترجم: شیوا یاری

پرسش: آیا کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) نتایج میگرن و پروسه های عاطفی/شناختی را در مقایسه با آموزش سردرد بهبود می دهد؟

یافته ها: در یک کارآزمایی تصادفی شامل ۸۹ نفر بزرگسالی که بین ۴ تا ۲۰ روز در ماه میگرن را تجربه می نمودند، آموزش استاندارد شده در ذهن آگاهی و یوگا از طریق MBSR، تکرار میگرن را بیش از آموزش سردرد در مورد میگرن بهبود نبخشید، زیرا هر دو گروه میزان کاهش مشابهی داشتند.

منظور: مدیتیشن ذهن آگاهی می تواند به درمان بار کلی میگرن کمک نماید؛ هرچند برای بررسی بیشتر این نتایج به مطالعه ای دقیقتر و بزرگتر نیاز است تا بتوان ارتباط ذهن آگاهی با نتایج میگرن را درک نمود.

اهمیت: میگرن دومین علت مهم معلولیت در دنیاست. اکثر بیماران مبتلا به میگرن به علت ناکارآمدی یا اثرات جانبی سو، مصرف داروها را قطع می کنند. کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) می تواند فوایدی را به همراه داشته باشد.

هدف: تعیین اینکه آیا MBSR در مقایسه با آموزش سردرد، نتایج میگرن و پروسه های عاطفی/شناختی را بهبود می بخشد یا خیر.

طراحی، تنظیم و شرکت کنندگان: این کارآزمایی بالینی تصادفی MBSR در برابر آموزش سردرد شامل ۸۹ بزرگسال می شد که بین ۴ تا ۲۰ بار در طول ماه میگرن را تجربه می نمودند. بلایند کردن شرکت کنندگان (به منظور تخصیص گروه فعال در برابر گروه مقایسه کننده) و تحلیلگران یا محققان اصلی (به منظور تخصیص گروه ها) انجام شد.

مداخلات: شرکت کنندگان در گروه هایی دسته بندی شدند که به مدت دو ساعت در هفته و به مدت هشت هفته تحت MBSR (آموزش استاندارد شده در ذهن آگاهی/یوگا) یا آموزش سردرد (اطلاعات میگرن) قرار گرفتند.

نتایج اصلی و اقدامات: اولین نتیجه شامل تغییر در تعداد روزهای تجربه میگرن (از پایه تا هفته دوازدهم) بود. نتایج ثانویه شامل تغییر در ناتوانی، کیفیت زندگی، خودکارآمدی، فاجعه بار شدن درد، نمرات افسردگی و شدت درد و ناخوشایندی القا شده بصورت تجربی می گردید (پایه تا ۱۲، ۲۴ و ۳۶ هفته).

نتایج: اغلب شرکت کنندگان زن بودند (تعداد ۸۲ نفر، ۹۲%) و میانگین سنی ۴۳.۹ (انحراف معیار ۱۳.۰ سال) داشتند و میانگین ۷.۳ روز (۲.۷) میگرن و ناتوانی بسیار را در ماه تجربه می نمودند. آنها در کلاس ها شرکت نمودند و در طول ۳۶ هفته تحت پیگیری قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه در هفته ۱۲ تعداد روزهای میگرنی کمتری داشتند اما تفاوتی بین گروه ها مشاهده نشد. در مقایسه با افرادی که در گروه آموزش سردرد شرکت کرده بودند، افراد گروه MBSR در تمام سطوح پیگیری (از لحاظ تخمین سطوح تفاوت تاثیر بین گروه ها) در معیارهای ناتوانی، کیفیت زندگی، خودکارامدی، فاجعه بار شدن درد، امتیاز افسردگی و کاهش شدت درد و ناخوشایندی القا شده بصورت تجربی نسبت به نقطه شروع بهبود داشتند. یک عارضه جانبی گزارش شده نیز بدون ارتباط با پروتکل مطالعه در نظر گرفته شد.

نتیجه گیری و ارتباط: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی تکرار میگرن را بیش از آموزش سردرد بهبود نبخشید، زیرا هر دو گروه میزان کاهش مشابهی داشتند. با این حال، MBSR میزان ناتوانی، کیفیت زندگی، خودکارامدی، فاجعه بار شدن درد و افسردگی را تا ۳۶ هفته بهبود بخشید و درد القا شده بصورت تجربی کاهش یافت که حاکی از تغییر بالقوه در ارزیابی درد است. در نتیجه، MBSR می تواند به درمان بار کلی میگرن کمک نماید؛ هرچند برای بررسی بیشتر این نتایج به مطالعه ای دقیقتر و بزرگتر نیاز است.

Rebecca Erwin Wells, MD, MPH; Nathaniel O’Connell, PhD; Charles R. Pierce, MS

JAMA Intern Med. December 14, 2020

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه