سال 16, شماره 115, ماهنامه عرصه پزشکی

آسپیراسیون جسم خارجی در کودک

Katarzyna M. Saar, D.O., Christopher R. Grindle, M.D

یک دختر ۱۲ ماهه سالم با سابقه ۴ ساعت سرفه و استریدور (stridor) به اورژانس آورده شد. چهار ساعت قبل، او هنگام غذا خوردن حالت خفگی پبدا کرده بود تعداد تنفس او ۳۸ تنفس در دقیقه ومیزان اشباع اکسیژن او در حالی که هوای محیط را تنفس می کرد ۹۸ درصد بود. در معاینه، خوب به نظر می رسید. سرفه یا استریدور مشاهده نشد. کراکل و ویزینگ در ریه راست سمع شد وسمع ریه چپ صاف بود. رادیوگرافی قفسه سینه کدورت و کاهش حجم در ریه راست، جابجایی مدیاستن به سمت راست و تورم ریه چپ را نشان داد (پانل A) با توجه به ظاهر غیر طبیعی رادیوگرافی ریه راست، نگرانی در مورد انسداد راه هوایی راست وجود داشت. با این حال، در طی برونکوسکوپی، یک جسم خارجی از برونش ساقه اصلی چپ خارج شد. انسداد جزئی راه هوایی در برونش ساقه اصلی چپ منجر به تورم شدید در آن سمت، با آتلکتازی غیرفعال و کدورت در سمت راست شده بود. آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان به طور بالقوه تهدید کننده زندگی است. توجه به این نکته ضروری است که رادیوگرافی قفسه سینه ممکن است زمانی که اشیاء رادیولوسنت آسپیره می شوند طبیعی به نظر برسند. در بیمار ذکر شده مشکوک  به آسپیراسیون جسم خارجی باید به منظور جلوگیری از عوارض حاد و مزمن، برونکوسکوپی را انجام دهد. تکرار رادیوگرافی قفسه سینه در این بیمار طبیعی بود (پانل B)  اما دوره بیماری وی به دلیل وجود پنومونی پیچیده شد که با درمان ضد میکروبی بهبود یافت.

N Engl J Med 2022; 386:1741. May 5, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه