سال 15, شماره 99, ماهنامه عرصه پزشکی

واریس های معدی Gastric Varices

Tarun Rustagi, MD

یک خانم ۶۶ ساله مبتلا به سیروز مربوط به ویروس هپاتیت C به بیمارستان ما برای کنترل و درمان واریس های مجزا و بزرگ معده از طریق اندوسکوپی ارجاع داده شد. بیمار اخیراً در بیمارستان دیگری به خاطر ملنا و انسفالوپاتی کبدی پذیرش شده بود. ازوفاگوگاسترودئودونوسکوپی (EGD) طی بستری بیمار واریس های بزرگ معده بدون واریس های قابل توجه مری را نشان داد. مشخص شد که هیچ گونه خونریزی فعالی طی اندوسکوپی دیده نشده بود، هیچ گونه اقدام اندوسکوپیک انجام نشده بود، و بیمار به طور محافظه کارانه با برنامه هایی برای پیگیری سرپایی بعد از ترخیص کنترل و درمان شد. تکرار EGD در مرکز ما واریس های فوندیک مجزا و بزرگ معده با اندازه های کلی مجموعه حدود ۳.۵ سانتی متر را نشان داد (شکل ۱). امبولیزاسیون سیم هدایت شده توسط اولتراسوند اندوسکوپیک (EUS) از واریس های معده انجام شد که با کاهش فوری جریان خون در واریس ها همراه بود (شکل ۲). هیچ گونه وقایع مضر مربوط به عمل مشخص نشدند. تکرار EGD و اولتراسوند اندوسکوپیک در ۳ تا ۶ ماه بعد ابلیتراسیون و ناپدید شدن واریس های قاعده معده را نشان داد (شکل ۳).  بیمار طی ۲ سال پیگیری، بدون شواهد عود خونریزی گوارشی و بدون عود واریس های معده علامتی از بیماری نداشت.

شکل ۱: اندوسکوپی واریس های مجزا و بزرگ قاعده معده را نشان می دهد.

شکل ۲: امبولیزاسیون واریس های معده با سیم هدایت شده توسط التراسیوند اندوسکوپیک (EUS).

شکل ۳: اندوسکوپی پیگیری ابلیتراسیون و ناپدید شدن واریس های قاعده معده را نشان می دهد.

American Journal of Medicine. VOLUME 133, ISSUE 12, E726, DECEMBER 01, 2020

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه