سال 16, شماره 111, ماهنامه عرصه پزشکی

انفیلتراسیون لثه در لوسمی مونوسیتیک حاد

Everett Rogers, D.O. &  Mike Cusnir, M.D

خانم ۴۸ ساله ای با سابقه ۱ هفته ای خستگی و لثه های دردناک و متورم به اورژانس مراجعه کرد. دمای بدن وی ۳۹.۳ درجه سانتیگراد و نبض او ۱۱۴ ضربه در دقیقه بود. در معاینه فیزیکی، یک ناحیه از ارتشاح و سفید شدن لثه که به وضوح مشخص می باشد، با لنفادنوپاتی زیر فکی در سمت راست وجود داشت. تعداد گلبول های سفید ۲۲۵۰۰۰ در میلی متر مکعب (محدوده مرجع ۴۸۰۰ تا ۱۰۸۰۰) بود.

اسمیر خون محیطی میلوبلاست ها را با میله های اوئر نشان داد و فلوسیتومتری ۸۹ درصد بلاست را نشان داد. بیوپسی مغز استخوان نیز ۸۹ درصد بلاست را نشان داد، با رنگ‌آمیزی مثبت CD34، CD117، و میلوپراکسیداز، که تشخیص لوسمی حاد مونوسیتی را تأیید می‌کند. یک جهش کایمریک تریزومی ۴ در آنالیز سیتوژنتیک مشخص شد. در توالی یابی نسل بعدی هیچ ناهنجاری مشاهده نشد. انفیلتراسیون لثه توسط سلول های لوسمی به ویژه در بیماران با زیرگروه مونوسیت، ممکن است نشانه ای از لوسمی میلوئید حاد باشد. پس از شروع درمان با هیدروکسی اوره و شیمی درمانی، تورم لثه کاهش یافت و لوسمی رو به بهبودی رفت. بعد از آن، بیمار تحت درمان با شیمی درمانی تثبیت کننده قرار گرفته و تحت ارزیابی پیوند سلول های بنیادی خونساز قرار گرفته است.

N Engl J Med 2022; 386:79. January 6, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه