سال 16, شماره 111, ماهنامه عرصه پزشکی

Carcinoma en Cuirasse

Vinod Sharma, M.D., D.M. & Akash Kumar, M.D., D.M

مردی ۶۵ ساله با سابقه ۷ ماهه ضخیم شدن پوست بدون درد در سمت چپ قفسه سینه و بازوی چپ به کلینیک پوست مراجعه کرد. در معاینه فیزیکی، پوست سمت چپ قفسه سینه و نوک پستان چپ، اسکلروتیک بود. ندول های اریتماتوز متعدد در بازوی چپ، زیر بغل و تنه خلفی و لنفادم در بازوی چپ و لنفادنوپاتی زیر بغل چپ مشاهده شد. یک نمونه بیوپسی پوست از قفسه سینه، کارسینوم متاستاتیکی را نشان داد که به شدت حاکی از سرطان اولیه پستان، بدون بیان گیرنده های هورمونی یا گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی بود. یافته‌های پوستی بیمار به سرطان سینه، شکل نادری از متاستاز پوستی سرطان پستان که منجر به فیبروز وسیع پوست و بافت‌های زیر جلدی دیواره قفسه سینه می‌شود، نسبت داده شد. متاستاز سرطان سینه که منجر به فیبروز وسیع پوست و بافت های زیر جلدی دیواره قفسه سینه می شود. این نام از شباهت این وضعیت به یک زره پوش گرفته شده است. بیمار به کلینیک انکولوژی ارجاع شد و PET (توموگرافی با گسیل پوزیترون ترکیبی) و CT اسکن، رشته‌های منتشر ۱۸F fluorodeoxyglucose-avid در بافت نرم زیر جلدی دیواره چپ قفسه سینه و همچنین درگیری غدد لنفاوی زیر بغل چپ و استخوان‌ها را نشان داد. شیمی درمانی تسکینی انجام شد.

N Engl J Med 2021; 385:2562. December 30, 2021

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه