سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

زخم لثه

Xin Lyu, D.D.S., Xiaobing Guan, D.D.S

مردی ۵۰ ساله با سابقه مصرف الکل و دخانیات با سابقه ۱ ماهه تب، احتقان بینی و بزرگ شدن زخم بین دندان های جلویی خود به کلینیک دندانپزشکی مراجعه کرد. معاینه دهانی نشان داد که تحلیل لثه، زرد شدن دندان ها، قرار گرفتن در معرض استخوان آلوئولار و فاصله بین دو دندان جلویی بالا با زخم لثه (شکل A) نشان داده شده است. زخم، حاشیه نامنظمی داشت و به کام سخت او کشیده شد (شکل B). شمارش کامل خون برای لنفوپنی (۱۰۰۰ لنفوسیت در میلی متر مکعب؛ محدوده مرجع، ۱۱۰۰ تا ۳۲۰۰) قابل توجه بود. نمونه بیوپسی زخم بدست آمد. معاینه هیستوپاتولوژیک، تشخیص لنفوم سلول T کشنده طبیعی خارج بافتی (نوع بینی) را تایید کرد و ویروس اپسشن بار در هیبریداسیون درجا تشخیص داده شد. پس از ارجاع بیمار به بخش انکولوژی، PET Scan (اسکن توموگرافی گسیل پوزیترون) درگیری سینوس های فک بالا، نازوفارنکس، غدد لنفاوی گردنی، ریه سمت راست بالا و طحال را نشان داد. بیمار تحت شیمی درمانی مبتنی بر آسپاراژیناز قرار گرفت و پس از آن اسکن PET تحت نظر قرار گرفت و پیشرفت بیماری را نشان داد. پرتودرمانی تسکینی توصیه شد.

N Engl J Med 2021; 385:e33. September 9, 2021

نوشته های مشابه