سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

ارتباط فعالیت فیزیکی کودکان و اسکرین تایم با سلامت روان طی دوران پاندمی کووید-۱۹

مترجم: پروین امامی پرستار

در این تحقیق ملیِ مقطع عرضی که شامل ۱۰۰۰ کودک سنین مدرسه در ایالات متحده بود، طبق سنجشی که توسط پرسشنامه های قدرت ها و مشکلات به عمل آمد،  کودکانی که فعالیت فیزیکی بیشتری داشتند. آنها زمان کمتری را به وسایل الکترونیک مانند موبایل و لپ تاپ اختصاص دادند (اسکرین تایم = زمان سپری شده بر روی وسایل الکترونیک و صفحات نمایشی)، پیامدهای بهداشت روان بهتری داشتند.

موضوع: این یافته ها نشان می دهند که فعالیت فیزیکی و اسکرین تایم ممکن است اهدافی برای ارتقای بهداشت روان کودکان بعد و طی دوران پاندمی کووید-۱۹ باشد.

پاندمی کووید-۱۹ سبب بروز اختلالات شدیدی در زندگی کودکان شده است، از جمله محدودیت ها در مدرسه و فعالیت های دیگر و همچنین استرس زاهای بیشمار دیگری که چالش هایی را در سلامت و تندرستی آنها ایجاد می کند. وجود شواهد نیز نگرانی هایی را در این زمینه ایجاد کرده و نشان می دهند چنین استرس زاهایی ممکن است پیامدهای منفیِ کوتاه مدت و بلند مدتی بر روی سلامت روان داشته باشند شامل دیسترس فیزیولوژیکی و مشکلات رفتاری. شناسایی عوامل تعدیل پذیر احتمالی که با سلامت روان جوانان ارتباط مثبت دارند، می تواند اصولی را برای حمایت از کودکان طی مواجه با استرس زاهای مربوط به پاندمی ارائه کند. فعالیت فیزیکی و اسکرین تایم دو رفتار مهم در سلامت روان هستند که احتمالاً تحت تاثیر پاندمی کووید ۱۹ قرار می گیرند و ممکن است بر پیامدهای مختلف سلامت روان تاثیر بگذارند.

مزایای فعالیت فیزیکی شامل سلامت فیزیکی و روحی بیشماری در طول زندگی هستند. شواهد اخیر از این نظریه حمایت می کنند که فعالیت فیزیکی در کودکان با محافظت در برابر علائم درون  سازی (یعنی افسردگی و اضطراب) و برون سازی (مانند کنترل تکانه، پرخاشگری) همراه است و می تواند عملکرد روانی- اجتماعی مثبت را بهبود دهد. پاندمی کووید-۱۹ اهمیت تحقیق درباره مزیت های فعالیت فیزیکی بر روی بهداشت و سلامت روان را تشدید کرده است. دو مطالعه از چین نشان دادند که کودکانی که در فعالیت فیزیکی بیشتر طی دوران پاندمی شرکت داشتند، سلامت رفتاری و روحی بهتری را گزارش دادند. توصیه متخصصان برای ارتقای فعال تر فعالیت فیزیکی جهت حمایت از سلامتی جمعیت طی و بعد از پاندمی کووید-۱۹ اهمیت بسزایی دارد.

علیرغم مزیت های احتمالی فعالیت فیزیکی بر روی تندرستی کودک، داده های منتشر شده نشان می دهند که طی این پاندمی دسترسی به فعالیت فیزیکی برای بهبود سلامتی به میزان زیادی مختل شده است، در حالی که استفاده از رسانه های مبتنی بر وسایل الکترونیک و صفحات نمایشی به خاطر آموزش و سرگرمی افزایش یافته است. مطالعاتِ قبل از پاندمی نشان می دهند که فقط ۱۴% از کودکان و نوجوانان سنین ۶ تا ۱۷ سال در ایالات متحده توصیه ها درباره ۶۰ دفیقه فعالیت فیزیکی در روز را رعایت کرده اند. داده های ۲۰۱۷ درباره تحقیق ملی رفتار پرخطر جوانان نشان داد که قبل از تحقیق ۲۶.۱% از دانش آموزان دبیرستانی در کل حداقل ۶۰ دقیقه/ روز در هر ۷ روز هفته فعالیت فیزیکی داشته اند. به علاوه، سطوح فعالیت فیزیکی ارتباط منفی با سن (پایین تر برای کودکان بزرگتر)، ارتباط مثبت با موفقیت تحصیلی والدین، و ارتباط پایین تر با گروه های اقلیت قومی و نژادی و در بین دختران (در مقایسه با پسران) داشته است. کودکان سنین مدرسه در ایالات متحده نیز قبل از پاندمی بیش از حد زمان خود را به صفحات نمایشی یا اسکرین تایم اختصاص می دادند و تقریب ها از ۴ تا بیشتر از ۷ ساعت/ روز متفاوت هستند. با وجود این مسئله که اغلب مدارس در ایالات متحده طی پاندمی آموزش از راه دور را در بعضی مطالب انتخاب کردند، کودکان احتمالاً زمان بیشتری را نسبت به قبل به کم تحرکی و نشستن جلوی صفحات نمایشی اختصاص می دهند. در حالی که با وجود مشخص شدن مزایای بعضی از انواع استفاده از صفحات نمایشی، اما اسکرین تایم یا اختصاص بیش از حد زمان به صفحات نمایشی با تندرستی روانی پایین تر همراه بوده است.

چند مطالعه در بزرگسالان طی پاندمی ارتباط منسجم  بین فعالیت فیزیکی کمتر و سلامت روان ضعیف تر و بین زمان اسکرین تایم بیشتر و سلامت فیزیکی بدتر را نشان داده اند، اما این ارتباط در کودکان ایالات متحده به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. محققان در مطالعات قبل از پاندمی بر پیامدهای احتمالی سلامت روان در دوران پاندمی تاکیده کرده اند و فراخوانی را برای تحقیق و تحکیم بخشیدن به خدمات بهداشت روان ارائه داده اند. البته مطالعات کمی سلامت و بهداشت روان کودکان طی دوران پاندمی را گزارش داده اند و تا جایی که ما می دانیم هیچکدام از آنها به طور اختصاصی ارتباط فعالیت فیزیکی و اسکرین تایم با سلامت روان در نمونه های نماینده ایالات متحده را بررسی نکرده اند. اهداف این مطالعه عبارتند از توضیحاتی درباره ارتباط فعالیت فیزیکی و اسکرین تایم با سلامت روان کودکان سنین مدرسه در ایالات متحده طی دوران پاندمی کووید-۱۹. ما همچنین سعی کرده ایم تا متوجه شویم چگونه این رفتارهای سالم تحت تاثیر قرار گرفتن کودکان در معرض استرس زاهای مربوط به پاندمی قرار می گیرند.

اهمیت: فعالیت فیزیکی کودکان و اسکرین تایم طی پاندمی کووید- ۱۹ احتمالاً کمتر از حد مطلوب بوده است که ممکن است بر روی سلامت روحی حال و آینده انها تاثیر داشته باشد.

هدف: توضیح ارتباط فعالیت فیزیکی و اسکرین تایم با بهداشت و سلامت روان در بین کودکان ایالات متحده طی دوران پاندمی

پیامدها و معیارهای اصلی: بهداشت و سلامت روان با استفاده از پرسشنامه قدرت ها و مشکلات برای کل مشکلات و علائم درون سازی و برون سازی.

نتایج: در بین ۱۰۰۰ کودک گنجانده شده در آنالیز، ۱۹۵ نفر (۲۰.۹%) حداقل ۶۰ دقیقه فعالیت فیزیکی در هر روز را گزارش دادند. کودکان همچنین میانگین (SD) اسکرین تایم تفریحی را معادل ۳.۹ (۲.۲) روز/ هفته با حداقل ۶۰ دقیقه فعالیت فیزیکی و ۴.۴ (۲.۵) ساعت/ روز گزارش دادند. استرس زاهای کووید- ۱۹ ارتباط بسیار زیادی با مشکلات بیشتر برای گروه های سنی کوچکتر و بزرگتر داشت. بعد از توضیح درباره استرس زاهای کووید-۱۹، شرکت در یک فعالیت فیزیکی به مدت ۷ روز در هفته (در برابر عدم فعالیت) با علائم برون سازی کمتر در کودکان جوانتر همراه بود.  کودکان بزرگتر که در فعالیت فیزیکی یک تا ۶ و ۷ روز در هفته (در برابر ۰) شرکت کردند، مشکلات کلی کمتر، علائم برون سازی کمتر، و همچنین علائم درون سازی کمتری را نشان دادند. اسکرین تایم بیشتر با مشکلات کلی بالاتر در بین کودکان کوچکتر و بزرگتر ارتباط داشت. هیچ تفاوت قابل توجهی در جنیست وجود نداشت.

نتیجه گیری ها و ارتباط: در این مطالعه تحقیق مقطع عرضی، فعالیت فیزیکی بیشتر و اسکرین تایم کمتر با سلامت روان بهتر برای کودکان ارتباط داشت که مسبب استرس زاهای دوران پاندمی بودند. کودکانی که کمتر از حد مطلوب در فعالیت فیزیکی و اسکرین تایم شرکت می کردند، هدف مهم بالقوه ای برای اقدامات درمانی هستند.

Pooja S. Tandon, MD, MPH; Chuan Zhou, PhD; Ashleigh M. Johnson, DrPH

JAMA. ۲۰۲۱;۴(۱۰):e2127892. October ۱, ۲۰۲۱

نوشته های مشابه