سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

سندرم گیر افتادن عصب جلدی جانبی (LACNES)

مترجم: دکتر الهام خاقانی پزشک عمومی

یک مرد ۲۵ ساله با شکایت از درد قفسه سینه سمت چپ که صبح روز قبل از ورود وی به بیمارستان شروع شده بود، به بخش پزشکی عمومی مراجعه کرد. این درد فقط در حین چرخش به راست و خم شدن چپ تنه رخ می دهد و او آن را به عنوان یک درد جانبی قفسه سینه توصیف کرد.

معاینه فیزیکی، درد خود به خودی را نشان داد و حساسیت در تقاطع نهم فضای بین دنده ای و خط میدآگزیلاری وجود داشت (شکل ۱). هیپرستزی در همان ناحیه مشاهده شد و آزمایش نیشگون (با استفاده از انگشت شست و انگشت اشاره برای بالا بردن پوست در اطراف نقطه حساس و ایجاد واکنش دردناک در مقایسه با طرف مقابل) مثبت بود.

شکل ۱: درد و حساسیت خود به خودی در تقاطع نهم فضای بین دنده ای و خط میدآگزیلاری (دایره سیاه) وجود داشت. هیپرستزی در همان ناحیه مشاهده شد و تست نیشگون، مثبت بود.

از آنجا که ناحیه حساسیت دائمی در پهلو قرار داشت، شامل یک نقطه به اندازه یک نوک انگشت از حداکثر درد در خط میدآگزیلاری بود، و تست نیشگون مثبت بود، ما سندرم گیر افتادن عصب جلدی جانبی (LACNES) را در نظر گرفتیم. هنگامی که ۵ میلی لیتر محلول لیدوکائین ۱% به صورت ۵ میلی متر زیر جلدی در نقطه حداکثر حساسیت تزریق شد، درد و حساسیت خود به خودی در حدود ۱۰ دقیقه برطرف شد و هیچ عود بعدی مشاهده نشد.

سندرم گیر افتادن عصب جلدی شکم باعث ایجاد درد حاد تنه می شود و به عنوان یک نوروپاتی گیر افتادگی شاخه های جلدی حسی زوج اعصاب بین دنده ای قفسه سینه (Th7-12) در نظر گرفته می شود. شایع ترین بیماری برای این علت، سندرم گیر افتادن عصب جلدی قدامی (ACNES) است که باعث درد شکم می شود. علاوه برACNES ، دو نوع دیگر از سندرم گیر افتادن عصب جلدی شکم وجود دارد: LACNES و سندرم گیر افتادن عصب جلدی پوست (POCNES). سندرم گیر افتادن عصب جلدی خلفی باعث درد قفسه سینه و درد شکمی جانبی می شود و POCNES باعث درد پشتی می شود (شکل ۲). سندرم گیر افتادن عصب جلدی جانبی اغلب ایدیوپاتیک است و محرک های نادری مانند ضربه، جراحی یا چاقی دارد، که در ACNES نیز صادق است. این وضعیت با سه ویژگی زیر مشخص می شود: ۱) یک ناحیه ثابت حساسیت در پهلو، که یک نقطه به اندازه نوک انگشت حداکثر درد را در خط وسط خلفی می پوشاند. ۲) یک ناحیه بزرگتر از حس تغییر یافته پوست مانند هیپرستزی، هیپرستزی یا تغییر احساس سرد که نقطه درد را پوشش می دهد، اما لزوماً مربوط به یک درماتوم کامل خاص نیست. و ۳) آزمایش نیشگون مثبت. در ACNES، درد با کشش عضله راست شکم (علامت کارنت) افزایش می یابد. در حالی که در LACNES، درد با کشش عضله مایل خارجی شکمی که از طریق آن عصب جلدی جانبی نفوذ می کند، در حین چرخش راست یا خم شدن چپ تنه افزایش می یابد. بی حسی موضعی در تشخیص و درمان این بیماری مفید است و ۸۳٪ از بیماران بیش از ۵۰٪ کاهش درد را در مقیاس رتبه بندی عددی به دنبال تزریق، نشان دادند. در موارد افزایش، لیدوکائین همراه با کورتیکواستروئیدها یک اثر درمانی افزایش یافته را ایجاد می کند. در موارد مقاوم، نوروتومی ممکن است یک گزینه برای درمان باشد.

شکل ۲: محل های گیر افتادن سندرم گیر افتادن عصب جلدی شکم (دایره های قرمز). ACB= شاخه جلدی قدامی؛LCB = شاخه جلدی جانبی؛PCB = شاخه جلدی خلفی؛VB = مهره ها؛RAM = عضله راست شکم، EOAM = عضله مایل خارجی شکمی؛IOAM = عضله مورب شکمی داخلی؛TAM = عضله عرضی شکم.

در نتیجه، LACNES باید در بیماران با حساسیت موضعی و هیپرستزی، و درد قفسه سینه که با حرکت بدتر می شود، در نظر گرفته شود.

Kosuke Ishizuka, MD. Daiki Yokokawa, MD, PhD. Takahiro Mori, MD, MSHS, PhD

The American Journal of Medicine. VOLUME 134, ISSUE 9, E488-E489, SEPTEMBER 01, 2021

نوشته های مشابه