سال 16, شماره 110, ماهنامه عرصه پزشکی

Pyostomatitis Vegetans

Massimo Petruzzi, D.D.S., Ph.D., Fedora della Vella, D.D.S

خانمی ۵۰ ساله با سابقه ۱۰ روزه درد زبان و داخل گونه به کلینیک دندانپزشکی مراجعه کرد. او سابقه بیماری کرون داشت که قبلاً تحت درمان با پردنیزون و مزالامین قرار گرفته بود. در تظاهرات بیماری فعلی، او هیچ علامت گوارشی یا سیستمیک نداشت. در معاینه فیزیکی، او ساییدگی های کم عمق و دردناک متعددی داشت که با هم ترکیب شدند و تشکیلات خطی «رد حلزون» را روی زبان پشتی و مخاط بوکال تشکیل دادند. هیچ ضایعه پوستی وجود نداشت. مطالعات آزمایشگاهی تعداد ائوزینوفیل مطلق ۸۷۰ در میلی متر مکعب (محدوده مرجع، ۵۰ تا ۵۰۰) را نشان داد. یک نمونه بیوپسی از زبان پشتی، میکروابسه‌های داخل اپیتلیالی همراه با نوتروفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها را نشان داد، یافته‌هایی که با تشخیص پیوستوماتیت سازگار است. پیوستوماتیت  یک بیماری نادر مخاط دهان است که اغلب با بیماری التهابی روده همراه است. بیمار برای ارزیابی گوارشی ارجاع شد و مشخص شد که بیماری روده او خاموش است. ضایعات دهانی با گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی و بنزوکائین درمان شدند. در ۱ ماه پیگیری، علائم او برطرف شده بود و بعداً عود نکردند.

N Engl J Med 2021; 385:e77. November 25, 2021

نوشته های مشابه