سال 16, شماره 111, ماهنامه عرصه پزشکی

کارآزمایی تصادفی شده کنترل حلقه بسته در کودکان بسیار خردسال مبتلا به دیابت نوع ۱

Julia Ware, M.D., Janet M. Allen, R.N., Charlotte K. Boughton, Ph.D

مزیت احتمالی درمان حلقه بسته هیبریدی (یعنی پانکراس مصنوعی) نسبت به درمان با پمپ تقویت شده با حسگر در کودکان بسیار خردسال مبتلا به دیابت نوع ۱ نامشخص است.

مواد و روش ها؛ در این کارآزمایی چند مرکزی، تصادفی و متقاطع، ما کودکان ۱ تا ۷ ساله مبتلا به دیابت نوع ۱ را که تحت درمان با پمپ انسولین در هفت مرکز در سراسر اتریش، آلمان، لوکزامبورگ و بریتانیا بودند، انتخاب کردیم. شرکت کنندگان درمان را در دو دوره ۱۶ هفته ای، به ترتیب تصادفی دریافت کردند، که در آن سیستم حلقه بسته با درمان با پمپ تقویت شده با حسگر (شاهد) مقایسه شد. نقطه پایانی اولیه، تفاوت بین درمان در درصد زمانی بود که اندازه‌گیری گلوکز حسگر در محدوده هدف (۷۰ تا ۱۸۰ میلی‌گرم در دسی لیتر) در طول هر دوره ۱۶ هفته‌ای بود. تجزیه و تحلیل بر اساس اصل قصد درمان انجام شد. نقاط پایانی ثانویه کلیدی شامل درصد زمان سپری شده در حالت هیپرگلیسمی (سطح گلوکز، >180 میلی گرم در دسی لیتر)، سطح هموگلوبین گلیکوزیله، میانگین سطح گلوکز حسگر و درصد زمان سپری شده در حالت هیپوگلیسمی (سطح گلوکز، <70 میلی گرم در دسی لیتر) بودند. ایمنی، مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: در مجموع ۷۴ شرکت کننده به صورت تصادفی انتخاب شدند. میانگین (± انحراف معیار) سن شرکت کنندگان ۱.۶±۵.۶ سال و سطح هموگلوبین گلیکوزیله پایه ۰.۷±۷.۳ درصد بود. درصد زمان با سطح گلوکز در محدوده هدف ۸.۷ واحد درصد، در طول دوره حلقه بسته بیشتر از دوره کنترل بود. میانگین اختلاف تنظیم شده (حلقه بسته منهای کنترل) در درصد زمان صرف شده در حالت هیپرگلیسمی ۸.۵- درصد (۹.۹- تا ۷.۱-)، تفاوت در سطح هموگلوبین گلیکوزیله ۰.۴- درصد (۰.۵- تا ۰.۳-) بود. و تفاوت در میانگین سطح گلوکز حسگر ۱۲.۳- میلی گرم در دسی لیتر (۱۴.۸- تا ۹.۸-) بود. مدت زمان صرف شده در حالت هیپوگلیسمی با دو درمان، مشابه بود (۰.۷۴=P). میانگین زمان صرف شده در حالت حلقه بسته ۹۵٪ (محدوده بین چارکی، ۹۲ تا ۹۷) در دوره ۱۶ هفته ای حلقه بسته بود. یکی از عوارض جانبی جدی هیپوگلیسمی شدید در طول دوره حلقه بسته رخ داد. یک عارضه جانبی جدی که به نظر می رسید به درمان ارتباطی نداشته باشد، رخ داد.

نتیجه گیری: یک سیستم حلقه بسته ترکیبی به طور قابل توجهی کنترل قند خون را در کودکان بسیار خردسال مبتلا به دیابت نوع ۱ بدون افزایش زمان صرف شده در هیپوگلیسمی بهبود بخشید.

N Engl J Med 2022; 386:209-219. January 20, 2022 N Engl J Med 2022; 386:209-219. January 20, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه