سال 15, شماره 99, ماهنامه عرصه پزشکی

طحال سرگردان

Alexander Wester, M.D., Ivan Co, M.D.

یک خانم ۳۶ ساله با سابقه درد شکمی و استفراغ ۱ روزه به بخش اورژانس مراجعه کرد. وی دارای کولیت اولسراتیو و همچنین سیروز ناشی از کلانژیت اسکلروزان اولیه بود و سابقه جراحی وی شامل کلکتومی کامل، کوله سیستکتومی و آپاندکتومی بود. معاینه فیزیکی از نظر تندرنس شکمی منتشر، قابل توجه بود. مطالعات آزمایشگاهی، سطح لیپاز ۶۸۲ IU در لیتر را نشان داد (محدوده مرجع، ۵ تا ۵۰). CT شکم نشان داد که طحال در ربع تحتانی راست (شکل A، نشانه) قرار دارد، در حالی که دم لوزالمعده از پایین و راست حلقه شده است. دو روز قبل از مراجعه کنونی، بیمار تحت غربالگری روتین برای کارسینوم هپاتوسلولار از طریق کلانژیوپانکراتوگرافی با تشدید مغناطیسی، قرار گرفت که طحال واقع در سمت چپ شکم (شکل B، نشانه)، همراه با پانکراس با ظاهر طبیعی را نشان می داد. هیچ سنگ صفراوی دیده نشده است. طحال سرگردان یک بیماری غیرمعمول است که می تواند در نتیجه شلی رباط های طحال رخ دهد. با حرکت طحال، می تواند باعث پیچ خوردگی ساختارهای داخل یا نزدیک به هلیوم طحال، از جمله دم لوزالمعده شود، که ممکن است باعث پانکراتیت حاد شود. درمان قطعی این بیماری جراحی اسپلنکتومی است. بیمار تحت درمان کنترل درد و آبرسانی قرار گرفت و درد شکم و استفراغ او برطرف شد. در این مورد، جراحی اسپلنکتومی به تعویق افتاد زیرا ارزیابی پیوند کبد ادامه داشت.

N Engl J Med 2020; 383:2065. November 19, 2020

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه