سال 16, شماره 110, ماهنامه عرصه پزشکی

ارتباط فشار خون سیستولیک با خطر دمانس و نقش سن، ارتباط های U شکل و مرگ و میر

Jan Willem van Dalen, PhD; Carol Brayne, MD; Paul K. Crane, MD, MPH

آیا بین فشار سیستولیک خون و دمانس ارتباط U شکل  وجود دارد و ایا سن و بیماریزایی در این ارتباط نقش دارند؟

در این مطالعه فرقه ای از ۷ تحقیق با مجموع ۱۷۲۸۶ شرکت کننده، فشار خون سیستولیک بالاتر با خطر دمانس پایین تر در افراد مسن همراه بود، این ارتباط در نتیجه بقای طولانی تر با فشار سیستولیک پایین تر نبود.

موضوع: این یافته ها نشان داد که سطوح فشار خون سیستولیک که سبب می شود خطر دمانس پایین تر بیاید، ممکن است بین گروه های سنی متفاوت باشد و بنابراین لازم است کارآزمایی های بیشتری در رابطه با اهداف فشار خون مختص به هر فرد صورت گیرد که امید به زندگی و شرایط سلامتی هر فرد را در نظر می گیرد.

اهمیت: مشخص نیست که ایا فشار خون سیستولیک بهینه (SBP) خطر دمانس در سالمندی را به حداقل می رساند یا خیر.

هدف: بررسی این موضوع که آیا ارتباط بین SBP و خطر دمانس، U شکل است و آیا سن و بیماریزایی در این ارتباط نقش دارند یا خیر.

طرح، شرایط و شرکت کنندگان: این تحقیق فرقه ای از روش داده های شرکت کننده خاص برای انالیز ۷ تحقیق فرقه ای مبتنی بر جمعیت، مشاهده ای و آینده نگر استفاده کرد که برای ارزیابی وقوع دمانس در افراد سالمند طراحی شده بود. این مطالعات بین سال های ۱۹۸۷ و ۲۰۰۶ در اروپا و ایالات متحده آغاز شدند. شرکت کنندگان تشخیص دمانس نداشتند و SBP و یا داده های فشار خون دیاستولیک در خط مبنا و وضعیت وقوع دمانس طی پیگیری را در برداشتند. آنالیز داده ها از ۷ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۳ اکتبر ۲۰۲۱ انجام شد.

اکسپوژر: فشار خون سیستولیک خط مبنا.

پیامدها و معیارهای اصلی. دمانس همه موارد (با استفاده از کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی [ویرایش چاپ سوم] یا کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی [چاپ چهارم] تعیین شد و در معیارهای پیگیری یا طبابت بالینی مشخص گردید)، مرگ و میر، و ترکیب دمانس و مرگ و میر از پیامدهای تحقیق بودند. متغیرها شامل استفاده از داروی ضدفشار خون در خط مبنا، جنس، سطح آموزشی، شاخص توده بدن، وضعیت سیگار کشیدن، دیابت، سابقه سکته مغزی، سابقه انفارکتوس میوکارد، و مصرف چند دارو یا پولی فارمسی بودند. مدل های واگشت خطرات نسبت Cox مورد استفاده قرار گرفتند و ارتباط های غیرخطی با استفاده از اسپلین های (splines) طبیعی بررسی شدند.

نتایج: این تحقیق ۷ مطالعه فرقه ای را با تعداد کل ۱۷۲۸۶ شرکت کننده تجزیه و تحلیل کرد که از بین آنها ۱۰۳۹۳ نفر زن (%۶۰.۱) بودند و میانگین سن خط مبنا (SD) 74.5 (7.3) سال بود. در کل، خطر دمانس برای افراد با SBP بالاتر، پایین تر بود و پایین ترین خطر با SBP تقریباً ۱۸۵ میلی متر جیوه ارتباط داشت. طبقه بندی با همپوشانی گروه سنی خط مبنای ده سال انجام شد، پایین ترین خطر دمانس در سطوح فشار خون سیستولیک پایین تر در افراد مسن تر از ۷۵ سال (۱۵۸ میلی مترجیوه تا ۱۷۰ میلی متر جیوه) مشاهده شد. این موارد برای مرگ و میر یک ارتباط U شکل مشخص را نشان داد و پایین ترین خطر در ۱۶۰ میلی متر جیوه بود. این ارتباط U شکل در همه گروه های سنی ایجاد شد و پایین ترین خطر دمانس با SBP 134 میلی متر جیوه برای گروه سنی بین ۶۰ تا ۷۰ سال بود و این خطر بین ۱۵۵ میلی متر جیوه و ۱۶۶ میلی متر جیوه به ترتیب برای گروه های سنی بین ۷۰ و ۹۵ سال افزایش می یابد. منحنی های خطر مرکب دمانس و مرگ و میر با منحنی های مرگ و میر شباهت نزدیکی دارند. ارتباط فشار خون دیاستولیک و خطر دمانس در کل مشابه بودند اما کمتر از هم مجزا بودند.

نتیجه گیری و ارتباط: این تحقیق فرقه ای نشان داد که خطر دمانس برای افراد سالمند با سطوح SBP بالاتر، پایین بود و ارتباط های U شکل به طور مشخصی برای افراد مسن تر از ۷۵ سال ظاهر شدند، اما این ارتباط ها را نمی توان به وسیله تغییرات همراه با SBP در خطر مرگ و میر توضیح داد. این یافته ها ممکن است هشدار دهنده این مسئله باشند که لازم است در آینده کارآزمایی هایی با در نظر گرفتن امید به زندگی و شرایط سلامتی بر روی مدیریت سنجیده فشار خون در گروه های سنی سالمند انجام شوند.

  JAMA Intern Med.  December 13, 2021

نوشته های مشابه